ГОЛОВНЕ МЕНЮ

Національна служба здоров’я України оновила вимоги надання медичної допомоги закладами, що працюють за Програмою медичних гарантій.

Умови закупівлі медичних послуг за напрямом
СТАЦІОНАРНА ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА

 Умови надання послуги: стаціонарно.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • доставлення поліцейськими в межах положення про поліцейське піклування відповідно до статті 41 Закону України “Про національну поліцію”;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу;
 • за рішенням суду, у випадку, якщо пацієнт не дає згоди на госпіталізацію відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу».

 

Вимоги до організації надання послуги:

 1. Забезпечення можливості психіатричного огляду та прийняття рішення про госпіталізацію пацієнта із визначенням індивідуальної програми лікування і реабілітації лікарем-психіатром (лікарем-психіатром дитячим за умови надання допомоги дітям).
 2. Наявність палат для ізоляції пацієнтів з розладами психіки та поведінки, які перебувають в психомоторному збудженні із дотриманням прав людини.
 3. Дотримання прав людини при застосуванні фізичного обмеження (не більше 4 годин при разовому застосуванні) та/або ізоляції (не більше 8 годин при разовому застосуванні) пацієнтів з розладами психіки та поведінки, які перебувають у стані психомоторного збудження відповідно до галузевих  стандартів із веденням визначеної МОЗ облікової документації із дотриманням прав людини.
 4. Забезпечення можливості проведення лабораторних досліджень в закладі або на умовах договору підряду.
 5. Взаємодія з іншими надавачами медичної допомоги усіх рівнів для забезпечення комплексного спостереження, лікування та реабілітації пацієнта з розладами поведінки і психіки.
 6. Співпраця з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей, територіальними центрами соціального обслуговування населення, сприяння соціальній реінтеграції пацієнтів з розладами поведінки і психіки.
 7. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до чинних наказів МОЗ України.
 8. Наявність локальних документів з інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами (ОНІХ) та запобігання їх розповсюдженню з обов’язково відпрацьованим сценарієм щодо впровадження протиепідемічних режиму у ЗОЗ та його суворого дотримання в організації роботи та наданні медичної допомоги в умовах виникнення пандемії, а також у випадку виникнення осередку інфікування ОНІХ (зокрема, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2).
 9. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та  критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнта на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості.
 10. Здійснення закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, в т.ч. після закінчення дії договору.
 11. Розробка і дотримання маршрутів пацієнтів для забезпечення наступності у наданні психіатричної допомоги, у співпраці із закладами та установами громад (охорони здоров’я, соціальних служб, екстреної медичної допомоги, поліції, громадських організацій, організацій користувачів послуг), в яких проживають пацієнти.
 12. Дотримання прав людини у закладі охорони здоров’я, у відповідності до рекомендацій Національного превентивного механізму, Уповноваженого із прав людини Верховної Ради України, та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб із інвалідністю.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

 1. Відділення/палати інтенсивної терапії, обладнані відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:

 1. Лікар-психіатр та/або лікар-психіатр дитячий (за умови надання допомоги дітям) – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи (не стосується медичного чергування).
 2. Лікар-психолог та/або лікар-психотерапевт, та/або психолог – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи (не стосується медичного чергування).
 3. Сестра медична – щонайменше 8 осіб, які працюють за основним місцем роботи (не стосується медичного чергування).
 4. Фахівець з соціальної роботи та/або соціальний працівник, та/або соціальний робітник – щонайменше 1 особа (в т.ч. за рахунок місцевих бюджетів та коштів інших програм центрального бюджету).

Додаткові вимоги до спеціалізації та кількості медичних працівників:

 1. Лікар-анестезіолог (або лікар-анестезіолог дитячий у випадку медичної допомоги дітям) – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи (не стосується медичного чергування).
 2. Сестра медична – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:

 1. У закладі:
 1. електрокардіограф багатоканальний;
 2. електроенцефалограф багатоканальний;
 3. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
 4. За місцем надання послуг:
 5. пульсоксиметр;
 6. глюкометр і тест-смужки;
 7. дихальний мішок типу Амбу з кисневою трубкою;
 8. тонометр;
 9. термометр безконтактний.

Додаткові вимоги до переліку обладнання у закладі:

 1. У закладі:
 • апарат ШВЛ – щонайменше один у відділенні/палаті інтенсивної терапії;
 • ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;
 • система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ;
 • монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2) – щонайменше один у відділенні/палаті інтенсивної терапії;
 • наявність автоматичного перемикального комутаційного обладнання (АПКО) та щонайменше одного джерела мережі аварійного електроживлення.

Інші вимоги:

 1. Наявність чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія та/або дитяча психіатрія.
 2. Наявність чинної ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
 3. Подання даних до електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.

Додаткові вимоги до інших вимог:

 1. Наявність чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю анестезіологія та/або дитяча анестезіологія.

 ( За інформацією, розміщеною на офіційному  сайті НСЗУ)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

ГОЛОВНЕ МЕНЮ